ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค      เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน.- ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแนบมาพร้อมนี้ >>> https://goo.gl/LuAgam หรือ QR Code