ตามที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งแลขที่ E370009 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคา – 8 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ครบกำหนดเวลาของการรับสมัครงานแล้ว สำนักงานการตรวจสอบภายในจึงขอปิดการรับสมัครงานดังกล่าว และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นใบสมัครงานอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมกับสถานที่สอบให้ทราบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ต่อไป

(งานบริหารและธุรการ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก โทรศัพท์.053 – 943109 โทรสาร.053-943101 )