ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบข้อเขียน  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ.ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2  อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  ต่อไป (งานบริหารและธุรการ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก โทรศัพท์.053 – 943109 โทรสาร.053-943101 )