ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 25261 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบนี้

ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นให้ดำเนินการ ดังนี้

1 เข้าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา “ด้วยตัวเอง” เป็นจำนวนเงิน 170 บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) // ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โทรศัพท์ 053-935422-4

2.เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกกรี ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ( ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาเรียบร้อยแล้ว )

(งานบริหารและธุรการ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก โทรศัพท์.053 – 943109 โทรสาร.053-943101 )