สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)

หนังสือเวียนการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งเงิน)

รายงานแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑)

รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๒)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๓)