จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ประจำเดือน มกรมคม – มีนาคม 2560 ต่อไป

เปิดอ่าน >> จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ประจำเดือน มกรมคม – มีนาคม 2560