สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย บุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้  มีนางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 2) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ทางสำนักงานการตรวจสอบภายใน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้หารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อตรวจพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันทำงานอีกทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป