ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

( ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง )
e-Mail: drlimpongpan@yahoo.com / Tel. –

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

( กรรมการ )
e-Mail: direk.p@nida.ac.th / Tel. –

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

( กรรมการ )
e-Mail: jintana.k@seic.co.th / Tel. –

นางอัญชุลี สิมะเสถียร

( กรรมการ )
e-Mail: je_taimez@live.com / Tel. –

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

( กรรมการ )
e-Mail: narong@tananuwat.com / Tel. –