นางอินทิรา ธงไชย

( ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจสอบภายใน )
e-Mail: intira.thongchai@cmu.ac.th / Tel. 3110

นางมนสิชา แสวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน
e-Mail: manasisha.s@cmu.ac.th / Tel. 3102

นางธรรมิกา กรเพ็ชร์

( หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 1) )
e-Mail: thunmika.k@cmu.ac.th / Tel. 3104

นางสาวมณีรัตน์ ชาญเดช

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 1 )
e-Mail: maneerat.c@cmu.ac.th / Tel. 3105

นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ์

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 1 )
e-Mail: watchaya.s@cmu.ac.th / Tel. 3106

-

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 1 )
e-Mail: – / Tel. –

นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง

( นักตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบสาย 2 )
e-Mail: dungthip.ouadrang@cmu.ac.th / Tel. 3103

นางสาวทิพย์วรรณ ตุ่นวิชัย

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 2 )
e-Mail: tippawan.t@cmu.ac.th / Tel. 3107

นางสาวสุมาลี พุ่มทิพย์

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 2 )
e-Mail: sumalee.p@cmu.ac.th / Tel. 3107

นางสาวณิชนันทน์ โอสถาพันธุ์

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 2 )
e-Mail: nitchanun.osa@cmu.ac.th / Tel. 3105

นางอัมพวรรณ พันธจักร

( นักตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบสาย 3 )
e-Mail: amphawan.p@cmu.ac.th / Tel. 3106

นางพัฑฒิดา อักกะรังสี

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 3 )
e-Mail: pathida.n@cmu.ac.th / Tel. 3104

นางสาวสุมาลี พุ่มทิย์

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 3 )
visaruta.a@cmu.ac.th / Tel. 3108

นางสาวนงราม อภิชัย

( นักตรวจสอบภายใน – สาย 3 )
e-Mail: nongram.a@cmu.ac.th / Tel. 3105

นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ

( พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานบริหารและธุรการ )
e-Mail: natthawut.chanthed@cmu.ac.th / Tel. 3109

นางสาวกุลรภัส แสงวณิช

( พนักงานปฏิบัติงาน )
e-Mail: kulrapas.s@cmu.ac.th / Tel. 3109