นางมนสิชา แสวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน
e-Mail : manasisha.s@cmu.ac.th / Tel. 43102

นางธรรมิกา กรเพ็ชร์

นักตรวจสอบภายใน – หัวหน้างานตรวจสอบ  1
e-Mail : thunmika.k@cmu.ac.th / Tel. 43104

นางสาวมณีรัตน์ ชาญเดช

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 1 )
e-Mail : maneerat.c@cmu.ac.th / Tel. 43105

นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ์

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 1 )
e-Mail : watchaya.s@cmu.ac.th / Tel. 43105

นางสาวพิมพ์พรรณ ใจใส

   ( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 1 )

e-Mail : – pimparn.ja@cmu.ac.th / Tel. 43104

นางสุพัชญ์ญา ทองอิ่น

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 1 )
e-Mail : supaschaya.deekaew@cmu.ac.th / Tel. 43109

นางสุมาลี เชเดฟ

( นักตรวจสอบภายใน – หัวหน้างานตรวจสอบ 2 )
e-Mail : sumalee.p@cmu.ac.th / Tel. 43107

นางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง

นักตรวจสอบภายใน

e-Mail : dungthip.ouadrang@cmu.ac.th / Tel. 43103

นางสาวกุลรภัส แสงวณิช

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 2 )
e-Mail : kulrapas.s@cmu.ac.th / Tel. 43107

นางสาวภัสชา ปินตาโมงค์

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 2 )
e-Mail : passcha.pintamong@cmu.ac.th / Tel.43110

นางสาวณิชนันทน์ โอสถาพันธุ์

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 2 )

e-Mail : nitchanun.osa@cmu.ac.th / Tel. 43103

นางสาววรรษิกา แก้วประดิษฐ์

นักตรวจสอบภายใน – หัวหน้างานตรวจสอบ  3
e-Mail : Wansika.k@cmu.ac.th / Tel. 43106

นางสาวทิพย์วรรณ ตุ่นวิชัย

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 3 )
e-Mail : tippawan.t@cmu.ac.th / Tel. 43110

นางสาววิศรุตา อรุณรัตน์

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 3 )
e-Mail : visaruta.a@cmu.ac.th / Tel. 43108

นางสาวนงราม อภิชัย

( นักตรวจสอบภายใน – งานตรวจสอบ 3 )
e-Mail : nongram.a@cmu.ac.th / Tel. 43108

นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ

( หัวหน้างานบริหารและธุรการ – งานบริหารและธุรการ )
e-Mail : natthawut.chanthed@cmu.ac.th / Tel. 43109

นางกมลชนก กาญจนวงค์

( นักการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ – งานบริหารและธุรการ )
e-Mail : kamolchanok.kan@cmu.ac.th / Tel.43109 –

นางสาวอมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม

( นักจัดการงานทั่วไป – งานบริหารและธุรการ  )
e-Mail : amornrath.f@cmu.ac.th / Tel. 43109

นางสาวจารุณี ยะพิพะ

(  นักจัดการงานทั่วไป – งานบริหารและธุรการ )
e-Mail : jarunee.y@cmu.ac.th / Tel. 43109