วิสัยทัศน์

” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา และให้บริการอย่างมีคุณภาพ “

ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน และ พันธกิจ สำนักงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านหลักประกันและให้คำปรึกษากับส่วนราชการเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง