วิสัยทัศน์

” มุ่งเน้นให้ผลงานด้านตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เน้นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน (Value for money) ความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Auditability) “

ปณิธานและพันธกิจ

                     สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านหลักประกันให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษากับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

ค่านิยม

1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

สมรรถนะหลัก

” บุคลากรมีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง รู้เท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง “