ประวัติสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติความเป็นมา งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้เริ่มมีขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปรวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้สำนักงาน กพ.พิจารณาตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในเป็นข้าราชการประจำทุกส่วนราชการระดับกรมสำหรับกรมที่มีปริมาณงานมากพอ แต่สำหรับส่วนราชการระดับกรมที่มีปริมาณงานน้อยควรตั้งอัตราไว้ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 17 อัตรา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 15 อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา