เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> ...

อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

  ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่ คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณอาสาฬ...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ” การประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการสัมมนาการประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จัังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอินทิรา ธงไชย...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

เฉลยคำถามร่วมสนุก ในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 ถามว่า : การดำเนินงานโครงการ National e-Payment กำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนราชการต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ช่วงเวลาใด...

อ่านเพิ่มเติม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Dafodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายในร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 100 ดอก เพื่อส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ( 2 ข้อ ) สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ส่งคำตอบได้ ที่นี้...

อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 3

  สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ได้แก่ 1. คุณณัฐวดี หลวงอ่อนใจ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. คุณพรรณี แปงใจ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 3. คุณชลลดา กองสุข คณะพยาบาลศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ( 2 ข้อ ) ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ส่งคำตอบได้ ที่นี้...

อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 2

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม