ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค      เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน.- ) จำนวน 1 อัตรา...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่นี้ >>>...

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเขียว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 3. คุณศุกดิ์มณี สายะสิต...

อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> ...

อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

  ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่ คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณอาสาฬ...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ” การประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการสัมมนาการประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จัังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอินทิรา ธงไชย...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

เฉลยคำถามร่วมสนุก ในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 ถามว่า : การดำเนินงานโครงการ National e-Payment กำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนราชการต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ช่วงเวลาใด...

อ่านเพิ่มเติม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Dafodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายในร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 100 ดอก เพื่อส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ( 2 ข้อ ) สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ส่งคำตอบได้ ที่นี้...

อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 3

  สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่...

อ่านเพิ่มเติม