ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Dafodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายในร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 100 ดอก เพื่อส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

 

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย บุคลากรของคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้  มีนางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 2) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ทางสำนักงานการตรวจสอบภายใน แลคณะการสื่อสารมวลน ได้หารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อตรวจพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันทำงานอีกทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย บุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้  มีนางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 2) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ทางสำนักงานการตรวจสอบภายใน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้หารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อตรวจพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันทำงานอีกทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มหาวิทยาลัยคุณธรรม “

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มหาวิทยาลัยคุณธรรม “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าให้ความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อนำมาปฏิบัติในสำนักงาน ฯ ต่อไป