ประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2567

ประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2567

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่บุคลากรประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน และ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มีราละเอียดดังนี้

ประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่บุคลากรประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน และ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มีราละเอียดดังนี้ >>> IA – NGP

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยรับตรวจ ผู้ใช้บริการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สแกน QR Code เพื่อประเมิน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ต่อไป

โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะกรรมการตรวจสอบเข้าพบปะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ส่วนงาน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตาม ” โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D 206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ( จ.เชียงใหม่ ) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน อีกทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะของส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายในต่อการดำเนินงานของส่วนงาน และสิ่งที่อยากให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยเหลือส่วนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพสิษฐ์ เรือนคำงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เป็นผู้รับมอบ เมื่อว้นที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ต่อไป

 

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT Chiangmai university CMU-ITA 2022 สามารถเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ได้ตามลิ้ง >>> https://cmu.to/ITAEIT65