แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 17 (1) ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (4) กำหนดให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกำหนดให้จัดทำแผน โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติด้านตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทำให้ผู้บริหารทราบความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 16 (4) โดยให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบ การรับนโยบายจากผู้บริหาร ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยให้เข้าตรวจสอบหน่วยงานที่มีนัยสำคัญจากผลการประเมินความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจจำนวน 64 หน่วยงาน แผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับอนุมัติแผนจากอธิการบดี และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  >> Audit Plan 2567

แผนการพัฒนา และบริหารงาน ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา และบริหารงาน ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

 

แผนการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ระยะเวลา 4 ปี ที่แสดงถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงนโยบายของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดที่นี้ >>> แผนการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจสอบภายในไว้ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >>> oit27

ประกาศสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายละเอียดที่นี้ >>> Announce IA-CMU

CMU – Internal Control

CMU – Internal Control

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ   ส่งรายงานให้กระทรวงต้นสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 ได้ที่ https://internalcontrol.mis.cmu.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
  2. ส่วนงานที่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล ผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน CMU Internal Control สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ shorturl.at/dxEIK หรือตาม QR- Code ดังแนบ
คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Audit Committee)  ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ร่วมไปถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 ในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือติดตามให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดมีทั้งส่วนที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่ดี และส่วนที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวมมาจากเอกสารเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่จัดทำและเผยแพร่โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ >> Audit Committee Manual – CMU