ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค      เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง E370009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน.- ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแนบมาพร้อมนี้ >>> https://goo.gl/LuAgam หรือ QR Code 

 

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่นี้ >>> https://goo.gl/ALZd6F

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์

2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเขียว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

3. คุณศุกดิ์มณี สายะสิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>>  https://goo.gl/Jq9SPg  

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ต่อไป

เปิดอ่าน >> จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561