เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> https://goo.gl/Jq9SPg 

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ต่อไป

เปิดอ่าน >> จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่

  1. คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  2. คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. คุณอาสาฬ พีระกันทา คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)

หนังสือเวียนการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งเงิน)

รายงานแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑)