ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ EP370001 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ สามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารและธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943109

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E370007 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท ( สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน.- ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแนบมาพร้อมนี้ >> ประกาศรับสมัครบุคคล