สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-943102 - 3110 โทรสาร 053-943101 ( http://audit.oop.cmu.ac.th )
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการสัมมนาสำนักงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     สำนักงานการตรวจสอบภายในได้จัดให้มีโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน นำเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน ต่อไป...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
วันที่ประกาศข่าว | 2016-08-09 16:01:17   

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
               ตามประกาศมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ E 37008 อัตราเงินเดือนเดือนละ 17060 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

          บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การคั...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
วันที่ประกาศข่าว | 2016-08-31 00:58:51   

หนังสือเวียน
การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
     สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
วันที่ประกาศข่าว | 2016-10-06 16:31:57   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
      
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
วันที่ประกาศข่าว | 2013-03-29 11:36:47   

ข่าวสารที่น่าสนใจ
ปิดคดีระหว่างกิจการร่วมค้า พีวีที/ โจทก์ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ จำเลย : การบอกเลิกสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
     

จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาเลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เป็นเหตุให้กิจการร่วมค้า พีวีที ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฯ (นายกีร์รัตน์ สงวนไทร /จำเลยที่ 1 นายสุเมธ แย้มนุ่น/จำเลยที่ 2 นายอรรจน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
วันที่ประกาศข่าว | 2016-08-09 15:37:06   

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปณิธานและพันธกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  โครงสร้างการบริหารงาน
 
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
โครงสร้างสำนักงาน ฯ
IT AUDIT
กรมบัญชีกลาง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ
กรมสรรพากร
ระบบ 3 มิติ
สำนักหอสมุด
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU-MIS
 
 
maltepe escort turbanli porno porno izle jigolo ol