ข่าวสารกิจกรรม

รายงานข่าวสารภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเวียน

อัพเดทภาพกิจกรรมภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน อัพเดทล่าสุด

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ( 2 ข้อ ) ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ส่งคำตอบได้ ที่นี้...
รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 2

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 1...
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา...
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.3 ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศ ...
อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มหาวิทยาลัยคุณธรรม “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริกา ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะศึกษาศ ...
อ่านเพิ่มเติม
ไม่พบเรื่อง

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ( 2 ข้อ ) ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 2

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม