ข่าวสารกิจกรรม

รายงานข่าวสารภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเวียน

อัพเดทภาพกิจกรรมภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน อัพเดทล่าสุด

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

  สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีรองศาสตราจารย์...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 1...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศ ...
อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มหาวิทยาลัยคุณธรรม “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริกา ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะศึกษาศ ...
อ่านเพิ่มเติม

รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

นางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกุลรภัส แสงวณิช และ คุณณิชนันทน์ โอสถาพันธุ์ บุคลากรประจำสำนักงานการตรวจสอบภายใน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม, ปริญญา
ไม่พบเรื่อง

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม