ข่าวสารกิจกรรม

รายงานข่าวสารภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเวียน

อัพเดทภาพกิจกรรมภายในสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน อัพเดทล่าสุด

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเขียว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 3. คุณศุกดิ์มณี สายะสิต...
รายละเอียดเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่...
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ ” การประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการสัมมนาการประเมินผลเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปานวิมาน สปา รีสอร์ท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์ หรือ Dafodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายในร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน บุคลากรเข้าร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และพิธีดำหัวอธิการบดีประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.3 ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบคณะการสื่อสารมวลชน

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่วิทยาลัยศ ...
อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” มหาวิทยาลัยคุณธรรม “

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ไม่พบเรื่อง

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์ 2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเข ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>&g ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

  ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่ คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

เฉลยคำถามร่วมสนุก ในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 ถามว่า : การดำเนินงานโครงการ National e-Payment กำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่เป็ ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ( 2 ข้อ ) สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >> ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 3

  สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ได้แก่ 1. คุณณัฐวดี หลวงอ่อนใจ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. คุณพรรณี แปงใจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 ( 2 ข้อ ) ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> ...
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 1 เล่มที่ 2

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วก ...
อ่านเพิ่มเติม