สำนักงานการตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่บุคลากรประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน และ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มีราละเอียดดังนี้