รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์

2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเขียว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

3. คุณศุกดิ์มณี สายะสิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 เล่มที่ 1 สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>>  https://goo.gl/Jq9SPg  

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 2 เล่มที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ต่อไป

เปิดอ่าน >> จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 2 เล่มที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

 

ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่

  1. คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  2. คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. คุณอาสาฬ พีระกันทา คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน

เฉลยคำถามร่วมสนุก ในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560

ถามว่า : การดำเนินงานโครงการ National e-Payment กำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนราชการต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ช่วงเวลาใด และจำนวนรายได้เท่าไหร่

 คำตอบ : ค. 1 ม.ค. 61 รายได้ทั้งหมด

ซึ่งผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณเฉลิมชัย รอดชะพรหม       ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
  2. คุณปสุตา สุวรรณคีรี               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คุณPrasit Mueangmoon      คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ( 2 ข้อ ) สามารถส่งคำตอบในระบบออนไลน์ภายในวันที่ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ส่งคำตอบได้ ที่นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3zK1D4yvIyquoK4xbnaIeP03L8e8Ko73pyc_NG_eUnpwWiw/viewform