รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่นี้ >>> https://goo.gl/ALZd6F

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ทุกแหล่งเงิน)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 2104 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)

หนังสือเวียนการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งเงิน)

รายงานแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑)

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

การจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 6391(1)/ว 1771 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกแหล่งเงิน (โดยมีเพิ่มเติมดังแนบ)

หนังสือเวียนการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ทุกแหล่งเงิน)

รายงานแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑)

รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๒)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๓)