กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2566

          สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Internal Audit Office Chiangmai University) มีภารกิจในการตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามมาตรฐานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและรู้จริง ต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและ    เพิ่มคุณค่า รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

คำนิยาม

         หน่วยรับตรวจ หมายถึง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานวิชาการภายใน และส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

         การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

         งานบริการให้ความเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง  การประเมินผลอย่างอิสระโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของหน่วยรับตรวจ    

         งานบริการให้คำปรึกษา หมายถึง การให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยรับตรวจ ช่วยปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

         มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน  ของหน่วยงานใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ

         จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ มีคุณภาพ    

         เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำกฎบัตรขึ้นโดยกำหนดกรอบของเนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์และพันธกิจ  ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สายการบังคับบัญชา แผนการตรวจสอบประจำปี การรายงาน และการพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมครบถ้วนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมนำไปเผยแพร่ให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลัยทราบ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ดังนี้

 

วัตถุประสงค์และพันธกิจของการตรวจสอบภายใน

         เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

          1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมั่นใจว่ามีการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

          3. เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารทรัพยากร การป้องกันทรัพย์สิน มีความถูกต้องเชื่อถือ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

          สำนักงานการตรวจสอบภายใน ต้องถือปฏิบัติตาม ดังนี้

 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • องค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล Mandatory Elements of the International Professional Practices Framework (“IPPE Mandatory Guidance”)
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

          สำนักงานการตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน   ด้านงานบริหารและธุรการต่ออธิการบดี

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น

     – การเสนอกฎบัตรของสำนักงานการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

     – การรายงานผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ

     – การรายงานเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน

     – การรายงานชี้แจงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและ ความเพียงพอของทรัพยากรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสอบถาม

     – การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เปรียบเทียบกับแผนงานและ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานด้านบริหารและธุรการต่ออธิการบดี เป็นการรายงานการปฏิบัติงานประจำ (day to day operations)

(2) รับทราบข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้วางแผนงานตรวจสอบและการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3) เข้าถึงการปฏิบัติงาน ข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเต็มที่

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม

         สำนักงานการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและเที่ยงธรรม โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในยืนยันเกี่ยวกับความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจยืนยันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ใน …

ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องลงนามรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณปีละครั้ง และรับรองรายงาน engagement เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การดำรงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม      การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย

          นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายบริหารและบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการกำหนดของเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอความเห็น          ในการตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติและเหตุบั่นทอนใด ตลอดจนสามารถสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีข้อจำกัด

          ในกรณีมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน      การตรวจสอบภายในมีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อจำกัดดังกล่าวต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในอาจเปิดเผยและรายงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

          นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระและเที่ยงธรรม คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น         ผู้พิจารณาและให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

         จริยธรรมเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. 1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) จะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายใน มีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก  ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
 3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
 4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

 

ขอบเขตงานการปฏิบัติงาน

ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ       การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

 1. 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

 1. 2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์              และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
 2. 3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน/ครอบคลุมการปฏิบัติงานจริง
 3. 4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีความเหมาะสมกับประเภททรัพย์สินนั้น
 4. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
 5. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

          อนึ่ง หากผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในได้รับการร้องขอให้เพิ่มบทบาทหรือความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม จะต้องหยิบยกประเด็น         การร้องขอดังกล่าว เสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้กำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าที่เป็นระยะเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

         ด้านการตรวจสอบ

 1. ให้นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล
 2. ให้นักตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 3. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ
 4. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้อธิการบดีและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
 5. 5. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน  ตรวจสอบภายในของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

          ด้านการให้คำปรึกษา

          การให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การดำเนินงานด้านอื่น ๆ และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

         สำนักงานการตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ  โดยการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย

          (1) การประเมินภายในองค์กร ได้แก่ (ก) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ 1 2 และ 3 อย่างต่อเนื่อง และ (ข) การสอบทานหรือประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ หรือ โดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในสำนักงานการตรวจสอบภายในที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

          (2) การประเมินผลภายนอกองค์กร โดยผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระอย่างน้อยทุก 5 ปี

          เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเห็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในต้องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบตามความถี่ในการประเมินแต่ละกรณี

          สำนักงานการตรวจสอบภายในต้องสื่อสารผลการประเมินภายในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และภายนอกองค์กรตามความถี่ในการประเมินต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย (1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (2) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้ประเมินและคณะผู้ประเมิน รวามทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (3) ผลการประเมินของผู้ประเมินหรือ คณะผู้ประเมิน และ (4) แผนการปรับปรุงแก้ไข

 

สายการบังคับบัญชา

 1. 1. สำนักงานการตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ผ่านอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. 2. ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุด ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหาร งานของสำนักงานฯ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 5. หัวหน้างานตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้อำนวยการ สำนักงานการตรวจสอบภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

แผนการตรวจสอบประจำปี

         สำนักงานการตรวจสอบภายใน ต้องจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี  (แผนปฏิบัติงาน) โดยจัดลำดับงานที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ ตามฐานความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการประเมินความเสี่ยง       ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และต้องหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงขอรับฟังความเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงาน ภายใต้การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ  นายกสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีนอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายในต้องทบทวนและปรับแผนปฏิบัติงานตามความจำเป็น รวมทั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานในรอบปีที่มีนัยสำคัญ ให้เสนออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหากอธิการบดีมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้นำความเห็นของอธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้สำนักงานการตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับการร้องขอจากอธิการบดี

การรายงาน

          สำนักงานการตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอข้อสังเกต พร้อมระบุความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ นำเสนอต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบ   เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อสำนักงานการตรวจสอบภายในและผู้มีส่วนได้เสียให้รายงานผลการตรวจสอบนั้นทันที ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงที่กำหนด

การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (นวัตกรรม)

 1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบด้าน IT Audit

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับในปีงบประมาณ 2566  เป็นต้นไป

 

                   ประกาศ   ณ   วันที่               ธันวาคม 2565

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ