ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 17 (1) ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (4) กำหนดให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกำหนดให้จัดทำแผน โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติด้านตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทำให้ผู้บริหารทราบความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 16 (4) โดยให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบ การรับนโยบายจากผู้บริหาร ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยให้เข้าตรวจสอบหน่วยงานที่มีนัยสำคัญจากผลการประเมินความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจจำนวน 64 หน่วยงาน แผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับอนุมัติแผนจากอธิการบดี และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  >> Audit Plan 2567