ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำคัญ

กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯ

TitleDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2566 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ)
  1 files      27 downloads
Download
CMU – ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice) พ.ศ. 2565
  1 files      54 downloads
Download
CMU – ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)
  1 files      43 downloads
Download
CGD CGD เอกสารประกอบ – 2 แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  1 files      48 downloads
Download
CGD เอกสารประกอบ – 1 แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  1 files      31 downloads
Download
CGD – แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  1 files      36 downloads
Download
CMU – กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
  1 files      47 downloads
Download
CMU – กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
  1 files      29 downloads
Download
CMU – กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
  1 files      28 downloads
Download
CMU – ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564
  1 files      38 downloads
Download
CMU – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564
  1 files      41 downloads
Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  1 files      34 downloads
Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  1 files      52 downloads
Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  1 files      117 downloads
Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  2 files      95 downloads
Download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  1 files      220 downloads
Download