ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ   ส่งรายงานให้กระทรวงต้นสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 ได้ที่ https://internalcontrol.mis.cmu.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
  2. ส่วนงานที่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล ผ่านระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน CMU Internal Control สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ shorturl.at/dxEIK หรือตาม QR- Code ดังแนบ