สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ “กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้  Internal Audit Office Moral Framework 2024