สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ satisfaction 2564