สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าให้ความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อนำมาปฏิบัติในสำนักงาน ฯ ต่อไป