ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบ ร่วมสนุกในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ได้แก่

1. คุณณัฐวดี หลวงอ่อนใจ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

2. คุณพรรณี แปงใจ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

3. คุณชลลดา กองสุข คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (หมายเหตุ การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)