สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ต่อไป

เปิดอ่าน >> P – จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560