เฉลยคำถามร่วมสนุก ในจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560

ถามว่า : การดำเนินงานโครงการ National e-Payment กำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับให้ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนราชการต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ช่วงเวลาใด และจำนวนรายได้เท่าไหร่

 คำตอบ : ค. 1 ม.ค. 61 รายได้ทั้งหมด

ซึ่งผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณเฉลิมชัย รอดชะพรหม       ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
  2. คุณปสุตา สุวรรณคีรี               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. คุณPrasit Mueangmoon      คณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)