ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกและตอบคำถามถูกต้องที่ได้รับการสุ่มรางวัล จำนวน 3 ท่าน จุลสารตรวจสอบภายใน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ได้แก่

  1. คุณสริตา กำลูนเวสารัช ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  2. คุณณัฐภัสสร ใจสุข สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. คุณอาสาฬ พีระกันทา คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

(หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)