ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561 จะได้รับ ร่มพับกัน UV จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. คุณอรทัย อินต๊ะใจ คณะวิทยาศาสตร์

2. คุณวัชราภรณ์ ม่วงเขียว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

3. คุณศุกดิ์มณี สายะสิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)