ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 จะได้รับ พัดลมมือถือแบบพกพา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. คุณวิวรรณ ศรีทองคำ กองแผนงาน

2. คุณนริศรา สาสุจิตร์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สุงอายุ คณะแพทยศาสตร์

3. คุณยุวธิดา กันธวัง งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)