สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน และงานตรวจสอบ 1 ดำเนินโครงการ “การให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย” ให้กับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่ โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รวมไปถึงตัวอย่างข้อตรวจพบที่พึงระวังในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป