สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางอินทิรา ธงไชย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน นำนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมปิดตรวจ เพื่อบรรยายสรุปข้อตรวจพบจากการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่คณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย บุคลากรของคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้  มีนางสาวดวงทิพย์ อวดร่าง หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 2) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ทางสำนักงานการตรวจสอบภายใน แลคณะการสื่อสารมวลน ได้หารือแนวทางการปฏิบัติตามข้อตรวจพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันทำงานอีกทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป