ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบกับคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน นั้น

งานบริหารและธุรการ จึงขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

  1. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
  2. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ >>oit29