คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Audit Committee)  ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ร่วมไปถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 ในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือติดตามให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดมีทั้งส่วนที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่ดี และส่วนที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวมมาจากเอกสารเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่จัดทำและเผยแพร่โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ >> Audit Committee Manual – CMU