จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564 คลิ๊กที่นี้ >>  จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1