แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT Chiangmai university CMU-ITA 2022 สามารถเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ได้ตามลิ้ง >>> https://cmu.to/ITAEIT65