ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพสิษฐ์ เรือนคำงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เป็นผู้รับมอบ เมื่อว้นที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ต่อไป