โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะกรรมการตรวจสอบเข้าพบปะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ส่วนงาน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตาม ” โครงการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D 206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ( จ.เชียงใหม่ ) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน อีกทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะของส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายในต่อการดำเนินงานของส่วนงาน และสิ่งที่อยากให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยเหลือส่วนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่