จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565 คลิ๊กที่นี้ >> จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564 คลิ๊กที่นี้ >> จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 3

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564  รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

1. คุณธันทิวา ภักดีภัทรากร จากสำนักหอสมุด

2. คุณสุพรทิพย์ สุดใจ จากศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเเชียงใหม่

3. คุณชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ จากกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 43109 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (หมายเหตุ : การสุ่มรางวัลผู้โชคดี โดยกองบรรณาธิการถือเป็นมติที่สิ้นสุด)

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

เกมส์ตอบคำถามจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564

เกมส์ตอบคำถามจะจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564 สามารถส่งคำตอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/dpNOR หรือตาม QR Code  หมดเขตในวันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ เว็ปไซต์สำนักงานการตรวจสอบภายใน
http://audit.oop.cmu.ac.th/