ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E370007 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท ( สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน.- ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแนบมาพร้อมนี้ >> ประกาศรับสมัครบุคคล