มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือคาดว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้ขาดความเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรมของนักตรวจสอบภายใน ซึ่งนักตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบตามหลักวิชาชีพนักตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน รายละเอียดมีดังนี้  >> Conflict prevention measures 2567