แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานการตรวจสอบภายในไว้ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >>> oit27