แผนการพัฒนา และบริหารงาน ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

แผนการพัฒนา และบริหารงาน ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

 

แผนการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ระยะเวลา 4 ปี ที่แสดงถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงนโยบายของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดที่นี้ >>> แผนการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน