“สำนักงานการตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม Happy Workplace ( 5 ส)”

“สำนักงานการตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม Happy Workplace ( 5 ส)”

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มช. ได้จัดกิจกรรม Happy Workplace ( 5ส) เพื่อสอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Happy and Healthy CMU และส่งเสริมโครงการพัฒนาสานักงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office ) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทำให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อองค์กร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลาการหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ทั้งนี้บุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำการสรุปข้อมูลสำคัญจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วนงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่เพียงพอ เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลต่อไป สามารถดูเอกสารได้ที่นี้ >>> แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือตาม QR Code ดังแนบ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2563

 

จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ

จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านเงินฝากธนาคาร โดยกำหนดให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ กับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อรับรองยอดเงินทุกบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เห็นควรให้ส่วนงานนี้จัดทำหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่างๆ กับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (พร้อมสอดซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ธนาคารส่งเอกสารให้สำนักงานการตรวจสอบภายในโดยตรง) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ >>>

การจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนต่าง ๆ

การจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนต่าง ๆ  และงบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน

แบบฟอร์มหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

องค์กรคุณธรรม “การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

องค์กรคุณธรรม “การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

องค์กรคุณธรรม
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศแสดงเจตนารมย์องค์กรคุณธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย