กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ “กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้  Internal Audit Office Moral Framework 2024

กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ “กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้ Internal Audit Office Moral Framework 2566