การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยรับตรวจ ผู้ใช้บริการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สแกน QR Code เพื่อประเมิน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ต่อไป

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลาการหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการตรวจสอบภายใน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ทั้งนี้บุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 3 ฉบับที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาสปีที่ 3 ฉบับที่ 1

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2562 ต่อไป เปิดอ่าน >> คลิ๊กที่นี้