กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ “กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และนำเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้ Internal Audit Office Moral Framework 2566

กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาทบทวนเนื้อหาของกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและประกาศใช้เป็นกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ >>> Internal Audit Office Charter 2566

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาทบทวนเนื้อหาของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและประกาศใช้เป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ >>> Audit Committee Charter 2566

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ satisfaction 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังกล่าวและสามารถดูได้ที่ shorturl.at/pCPZ9 และตาม QR Code

ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีการอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามในข้อบังคับและประกาศเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของงานในสำนักงานการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564

สำนักงานการตรวจสอบภายใน จึงขอส่งสำเนาข้อบังคับและประกาศดังกล่าวดังแนบมาพร้อมนี้ เพื่อแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน // สามารถคลิ๊กเพื่ออ่านข้อบังคับและประกาศได้ที่นี่ >>> สำเนาขัอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่