ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบกับคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน นั้น

งานบริหารและธุรการ จึงขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

  1. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
  2. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ >>oit29

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สามารถดูได้ที่ >>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาร 2565 annual report 2022

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >> satisfaction 2565

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงออกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 696/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>> คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังกล่าวและสามารถดูได้ที่ Annual Report 2021-2